Pravilnik ACM tekmovanja Pišek

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o ACM tekmovanju iz programiranja z delčki Pišek (v nadaljevanju tekmovanje) določa:

 • cilje tekmovanja,
 • vodenje in organizacijo tekmovanja,
 • razpis tekmovanja,
 • pripravo nalog,
 • izvedbo tekmovanja,
 • objavo rezultatov,
 • podeljevanje priznanj in nagrad ter
 • financiranje tekmovanja. 

V pravilniku uporabljeni nazivi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Tekmovanje Pišek je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanima programiranje.

Cilji tekmovanja so:

 • izboljševanje in poglabljanje programerskih sposobnosti,
 • širjenje in popularizacija programiranja,
 • odkrivanje nadarjenih učencev in dijakov za programiranje,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

3. člen
(Spletna stran tekmovanja)

Uradna spletna stran tekmovanja je tekmovanja.acm.si/pisek. Ta pravilnik je objavljen na spletni strani tekmovanja.

4. člen
(Ravni in kategorije tekmovanja)

Tekmovanje poteka na eni ali dveh ravneh, in sicer na šolski ali na šolski in državni ravni. Tekmovanje se organizira na ravneh in v kategorijah, ki so objavljene v vsakoletnem razpisu.

5. člen
(Pravica udeležbe na šolskem tekmovanju)

Šolsko tekmovanje je odprtega tipa. Na šolah, ki organizirajo tekmovanje, se lahko na tekmovanje prijavi vsak učenec te šole.

Vodenje in organizacija tekmovanja

6. člen
(Organizator in Programski svet)

Tekmovanje organizira društvo ACM Slovenija, strokovno in vsebinsko pa ga vodi Programski svet, ki ga sestavljajo predsednik in najmanj trije člani. Predsednika imenuje Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Sestavo Programskega sveta predlaga predsednik sveta in potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

Programski svet:

 • pripravi in izbere naloge za tekmovanje,
 • skrbi za nadzor nad vrednotenjem izdelkov tekmovalcev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • podeli priznanja in nagrade,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije in
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za izvršni odbor ACM Slovenija. 

7. člen
(Organizacijski odbor)

Organizacijski odbor tekmovanja na predlog Programskega sveta imenuje Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Naloga Organizacijskega odbora je, da poskrbi za pripravo in izvedbo obeh ravni tekmovanja.

8. člen
(Mentorji)

Na vsaki sodelujoči šoli je en ali več mentorjev, ki pripravijo, organizirajo in izvedejo šolsko tekmovanje ter poskrbijo za morebitno udeležbo svojih tekmovalcev na državnem tekmovanju.

Naloge mentorja so:

 • pripravi tekmovalce na tekmovanje,
 • poskrbi za potrebna soglasja staršev oz. zakonitih skrbnikov (v skladu z 9. členom tega pravilnika),
 • poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja v skladu z vsakoletnim razpisom tekmovanja,
 • poskrbi za pravilnost podatkov o tekmovalcih v tekmovalnem sistemu šolskega tekmovanja,
 • tekmovalce obvesti o njihovih rezultatih,
 • natisne in podeli priznanja s šolskega tekmovanja.

Mentor ob koncu tekmovanja prejme potrdili o mentorstvu na šolskem in/ali na državnem tekmovanju.

9. člen
(Uporaba podatkov)

Šola, s katere prihaja udeleženec, je dolžna zagotoviti in hraniti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov, za navedbo imena in priimka ter šole udeleženca pri objavi rezultatov ter za objavo fotografij udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ACM Slovenija. Javno se objavljajo le rezultati državnega tekmovanja, če je le to izvedeno. Podatke, ki jih ACM Slovenija pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ACM Slovenija obdeluje za namene izvedbe državnega tekmovanja, objavo in hrambo rezultatov (v skladu z 21., 22. in 24. členom tega pravilnika), promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih dejavnostih ACM Slovenija.

10. člen
(Organizacija šolskih tekmovanj)

Šolska tekmovanja potekajo v času, ki je določen z vsakoletnim razpisom. Natančne termine tekmovanja znotraj razpisanega časa določijo šole same. Vsi tekmovalci posamezne kategorije rešujejo iste naloge. Za izvedbo tekmovanja na šoli so odgovorni mentorji s te šole.

11. člen
(Organizacija državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja, v kolikor je to razpisano, se lahko udeležijo najbolje uvrščeni na šolskem tekmovanju na ravni države. Število udeležencev in način izbire je določen v vsakoletnem razpisu tekmovanja. Državno tekmovanje je enodnevno. Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi organizator tekmovanja. Za vsakega udeleženca državnega tekmovanja je izjavo o strinjanju z javno objavo, obdelavo in hrambo rezultatov (v skladu z 21., 22. in 24. členom tega pravilnika) dolžna pridobiti in hraniti njihova šola.

12. člen
(Razpis tekmovanja)

ACM Slovenija na predlog Programskega sveta objavi razpis tekmovanja do 15. avgusta v tekočem šolskem letu. Razpis mora biti javno objavljen na spletni strani tekmovanja. Razpis opredeljuje termin šolskega tekmovanja, rok in način prijave mentorjev, datum in kraj državnega tekmovanja, čas reševanja nalog, število udeležencev državnega tekmovanja in način njihove izbire.

Izvedba tekmovanja

13. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog pripravi Programski svet. Besedila nalog so v slovenščini.

14. člen
(Tajnost nalog)

Programski svet je odgovoren za tajnost nalog do začetka reševanja nalog. Prav tako so dolžni varovati tajnost nalog šolski in drugi organizatorji tekmovanja.

15. člen
(Termin tekmovanja)

Reševanje nalog na šolskem tekmovanju je mogoče v terminih, ki jih določi Programski svet v vsakoletnem razpisu.

16. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorne osebe na šolskem tekmovanju so praviloma mentorji, ki se prijavijo za sodelovanje, ali drugi učitelji, ki jih izberejo mentorji s soglasjem vodstva šole. Nadzorne osebe na državnem tekmovanju določi Organizacijski odbor v soglasju s predsednikom Programskega sveta tekmovanja.

17. člen
(Spraševanje med tekmovanjem)

Na morebitna vprašanja tekmovalcev v zvezi s tekmovalnimi nalogami med tekmovanjem odgovarjajo nadzorne osebe v skladu z navodili, ki jih pripravi Programski svet.

18. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju tekmovalci lahko uporabljajo prazen papir in pisalo. Popisan papir po zaključku reševanja nalog oddajo nadzorni osebi. Vsi ostali pripomočki so prepovedani.

19. člen
(Kršitve med tekmovanjem)

V primeru kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) nadzorna oseba tekmovalca odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje, in ga diskvalificira. O diskvalifikaciji tekmovalca nadzorna oseba obvesti Programski svet tekmovanja.

20. člen
(Objava nalog)

Tekmovalne naloge z rešitvami so po zaključku tekmovanja javno dostopne na spletni strani https://tekmovanja.acm.si/?q=node/631.

Rezultati, priznanja in nagrade

21. člen
(Rezultati šolskega tekmovanja)

Po koncu šolskega tekmovanja Tekmovalna komisija pripravi neuradne rezultate in o njih obvesti mentorje posameznih šol. Mentorji v roku 5 delovnih dni javijo morebitne napake ter Tekmovalni komisiji sporočijo število potrdil o sodelovanju. Po tem roku Programski svet poskrbi za objavo rezultatov šolskega tekmovanja, ki ne vsebuje osebnih podatkov tekmovalcev. Po objavi rezultatov spremembe iz 1. odstavka tega člena niso več možne.

22. člen
(Rezultati državnega tekmovanja)

Rezultate državnega tekmovanja, v kolikor je to izvedeno, se javno objavi na dan tekmovanja. V roku 3 delovnih dni po tekmovanju se rezultati objavijo na spletni strani tekmovanja.

23. člen
(Ugovor na rezultate)

Na rezultate tekmovanja lahko vsak tekmovalec preko mentorja vloži pisni ugovor. Ugovor mentor pošlje po elektronski pošti na naslov pisek@acm.si. V ugovoru navede svoje ime, ime tekmovalca, ime in kraj šole, ime naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev. Ugovor mora biti podan v 14 dneh po zaključku šolskega tekmovanja oz. v 2 delovnih dneh po zaključku državnega tekmovanja. Programski svet preveri pritožbo in najkasneje v roku 7 dni po prejetju ugovora sprejme sklep. Sklep pošlje Programski svet mentorju na šoli tekmovalca. Sklep je dokončen.

24. člen
(Hranjenje rezultatov)

Rezultate tekmovanja hrani Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija vsaj štiri leta. V tem času je možno dobiti dvojnik diplome oz. potrdila o sodelovanju.

25. člen
(Kriteriji za podeljevanje potrdil, priznanj in nagrad)

Vsi udeleženci tekmovanja dobijo potrdilo o udeležbi na tekmovanju.

26. člen
(Priprava potrdil in priznanj)

Vsa potrdila morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in predsednika Programskega sveta tekmovanja ter žigosana z žigom ACM Slovenija. Evidenco o izdanih potrdilih in podeljenih nagradah vodi in hrani društvo ACM Slovenija.

Financiranje tekmovanja

27. člen
(Financiranje tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni. Viri sredstev za izvedbo šolskih in morebitnega državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • sredstva agencij,
 • sredstva, pridobljena s strani ministrstev, pristojnih za šolstvo,
 • darila in volila in
 • drugi viri.

28. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog za tekmovanje,
 • razmnoževanje gradiv in papir,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • priznanja in nagrade za najboljše tekmovalce,
 • izdelavo in vzdrževanje spletne strani tekmovanja in Programskega sveta,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico za tekmovalce, mentorje in člane Programskega sveta ter
 • druge izredne stroške.

29. člen
(Plačilo za delo)

Delo članov Programskega sveta in drugih sodelavcev pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Prehodne in končne določbe

30. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju Pišek sprejme Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Spremembe in dopolnitve pravilnika pripravi Programski svet na svojo pobudo.

31. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

 

Ljubljana, 22. 9. 2022 Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija
dr. Andrej Brodnik, predsednik