Pravilnik ACM tekmovanja Pišek

Pravilnik ACM tekmovanja Pišek – tekmovanje v programiranju z delčki

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o ACM tekmovanju iz programiranja z delčki Pišek (v nadaljevanju tekmovanje) določa:

 • cilje tekmovanja,
 • postopek prijave na tekmovanje,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja, merila za napredovanje tekmovalcev na naslednjo stopnjo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • izvedbo tekmovanja,
 • objavo rezultatov,
 • postopek ugovorov na rezultate in
 • financiranje tekmovanja. 

V pravilniku uporabljeni nazivi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. V pravilniku uporabljen izraz računalništvo pomeni celotno področje računalništva in informatike.

2. člen
(Vsebina, cilji in opredelitev tekmovanja)

Tekmovanje ACM Pišek je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanima programiranje.

Cilji tekmovanja so:

 • popularizacija programiranja kot zanimive dejavnosti,
 • izboljševanje in poglabljanje programerskih sposobnosti,
 • odkrivanje nadarjenih učencev in dijakov za programiranje,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

3. člen
(Ravni in kategorije tekmovanja)

Tekmovanje za osnovnošolce poteka na dveh ravneh, na šolski in na državni.

Šolsko tekmovanje poteka v štirih (4) kategorijah:

 • 4. do 6. razred OŠ – začetniki
 • 4. do 6. razred OŠ – napredni
 • 7. do 9. razred OŠ – začetniki
 • 7. do 9. razred OŠ – napredni

Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za nastop na državnem tekmovanju.

Državno tekmovanje poteka v dveh (2) kategorijah:

 • 4. do 6. razred OŠ (v nadaljevanju K4-6)
 • 7. do 9. razred OŠ (v nadaljevanju K7-9)

Tekmovanje za srednješolce poteka na eni (šolski) ravni v enotni kategoriji.

4. člen
(Spletna stran tekmovanja)

Uradna spletna stran tekmovanja je na naslovu https://tekmovanja.acm.si, izbira Pišek. Ta pravilnik je objavljen na spletni strani tekmovanja - meni Pravilnik.

5. člen
(Pravica udeležbe na šolskem tekmovanju)

Šolsko tekmovanje je odprtega tipa. Na šolah, ki organizirajo tekmovanje, se lahko na tekmovanje prijavi vsak učenec te šole.

Vodenje in organizacija tekmovanja

6. člen
(Organizator in Programski svet)

Tekmovanje organizira društvo ACM Slovenija, strokovno in vsebinsko pa ga vodi Programski svet, ki ga sestavljajo predsednik in najmanj trije člani. Predsednika imenuje Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Sestavo Programskega sveta predlaga predsednik sveta in potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

Programski svet:

 • ima vlogo tekmovalne komisije,
 • pripravi in izbere naloge za tekmovanje,
 • pripravi in izvede tekmovanje na obeh ravneh,
 • skrbi za nadzor nad vrednotenjem izdelkov tekmovalcev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • podeli priznanja in nagrade,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije in
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za izvršni odbor ACM Slovenija.

7. člen
(Mentorji)

Na vsaki sodelujoči šoli je en ali več mentorjev.

Naloga mentorja je, da:

 • pripravi tekmovalce na tekmovanje,
 • poskrbi za potrebna soglasja staršev oz. zakonitih skrbnikov (v skladu z 8. členom tega pravilnika),
 • poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja v skladu z vsakoletnim razpisom tekmovanja,
 • poskrbi za pravilnost podatkov o tekmovalcih v tekmovalnem sistemu šolskega tekmovanja,
 • tekmovalce obvesti o njihovih rezultatih,
 • natisne in podeli priznanja s šolskega tekmovanja,
 • poskrbi za morebitno udeležbo svojih tekmovalcev na državnem tekmovanju. 

Mentor ob koncu tekmovanja prejme potrdilo o mentorstvu na šolskem in/ali na državnem tekmovanju.

8. člen
(Uporaba podatkov)

Šola, s katere prihaja udeleženec, je dolžna zagotoviti in hraniti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo in hrambo osebnih podatkov (ime, priimek in datum rojstva) na strežnikih tekmovanja ACM Pišek v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj, za navedbo imena in priimka ter šole udeleženca pri objavi rezultatov ter za objavo fotografij udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ACM Slovenija. Javno se objavljajo le rezultati državnega tekmovanja.

Podatke, ki jih ACM Slovenija pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanj, lahko ACM Slovenija obdeluje za namene izvedbe državnega tekmovanja, objavo in hrambo rezultatov (v skladu z ostalimi členi tega pravilnika), promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih dejavnostih ACM Slovenija.

9. člen
(Organizacija šolskih tekmovanj)

Šolska tekmovanja potekajo v obdobju, ki je določeno z vsakoletnim razpisom. Natančne termine tekmovanja znotraj tega obdobja določijo šole same. Vsi tekmovalci posamezne kategorije rešujejo iste naloge.

Za izvedbo tekmovanja na šoli so odgovorni mentorji s te šole.

10. člen
(Organizacija državnega tekmovanja)

Državno tekmovanje je enodnevno. Reševanje nalog poteka v prostorih, ki so določeni z razpisom.

Za vsakega udeleženca državnega tekmovanja je izjavo o strinjanju z javno objavo, obdelavo in hrambo rezultatov (v skladu z ostalimi členi tega pravilnika) dolžna pridobiti in hraniti njegova šola.

11. člen
(Razvrstitev na šolskem tekmovanju)

Na šolskem tekmovanju so tekmovalci razvrščeni po rezultatih v svoji skupini. O razvrstitvi določa število rešenih nalog. Če imata dva tekmovalca enako število rešenih nalog, sta razvrščena glede na čas zadnje oddane pravilno rešene naloge. To je čas od trenutka, ko je tekmovalec začel s tekmovanjem do časa oddaje te naloge.

12. člen
(Izbor za državno tekmovanja)

Državnega tekmovanja se lahko udeležijo najbolje uvrščeni na šolskem tekmovanju na ravni države.

Na državno tekmovanje v K4-6 bo povabljen prvouvrščeni tekmovalec iz vsake posamezne šole iz kategorije 4. do 6. razred OŠ – napredni pod pogojem, da je rešil vsaj K46 nalog.

Na državno tekmovanje v K7-9 bo povabljen prvouvrščeni tekmovalec iz vsake posamezne šole iz kategorije 7. do 9. razred OŠ – napredni pod pogojem, da je rešil vsaj K79 nalog.

Dodatno so na državno tekmovanje v ustrezno kategorijo povabljeni še absolutno najbolje uvrščeni tekmovalci in sicer tako, da je skupno število udeležencev v posamezni kategoriji največ N46, oziroma N79.

Programski svet tekmovanja na podlagi zmožnosti organizatorja državnega tekmovanja in rezultatov šolskega tekmovanja določi meje (N46, N79, K46, K79) za uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje. Meje N46, N79, K46, K79 so določene najkasneje ob objavi uradnih rezultatov s šolske ravni tekmovanja. Kriterij se objavi na spletni strani https://tekmovanja.acm.si, izbira Pišek

13. člen
(Razpis tekmovanja)

ACM Slovenije na predlog Programskega sveta objavi razpis tekmovanja do 15. junija za naslednje šolsko leto. Razpis je javno objavljen na spletni strani tekmovanja. Razpis opredeljuje termin šolskega tekmovanja, rok in način prijave na tekmovanje, rok za oddajo prošnje za prevod in prilagoditev nalog (glede na 14. člen tega pravilnika), datum in kraj državnega tekmovanja ter čas reševanja nalog.

Izvedba tekmovanja

14. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog pripravi Programski svet.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku. Tekmovalna komisija po potrebi pripravi prevode tekmovalnih nalog v italijanski in madžarski jezik, če jo šola, s katere prihajajo tekmovalci, ki te prevode potrebujejo, o tem obvesti do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu.

Tekmovalna komisija v okviru tehničnih možnosti pripravi oblikovno-tehnične prilagoditve za tekmovalce s posebnimi potrebami, če jo šola, s katere prihajajo tekmovalci, ki te prilagoditve potrebujejo, o tem obvesti do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu. Časa, ki ga imajo tekmovalci na voljo za reševanje nalog, se na tekmovanju ne prilagaja. Vsi tekmovalci so v trajanju tekmovanja izenačeni.

15. člen
(Tajnost nalog)

Programski svet je odgovoren za tajnost nalog in rešitev do začetka tekmovanja.

Prav tako so dolžni varovati tajnost nalog šolski in drugi organizatorji tekmovanja.

16. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave.

Nadzorne osebe na šolskem tekmovanju so praviloma mentorji, ki se prijavijo za sodelovanje, ali drugi učitelji, ki jih izberejo mentorji s soglasjem vodstva šole. Nadzorne osebe na državnem tekmovanju določi Programski svet.

17. člen
(Spraševanje med tekmovanjem)

Na morebitna vprašanja tekmovalcev v zvezi s tekmovalnimi nalogami med tekmovanjem odgovarjajo nadzorne osebe v skladu z navodili, ki jih pripravi Programski svet.

18. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Tekmovalci rešujejo naloge samostojno na računalniku. Organizator tekmovanja mora zagotoviti dostop do interneta.

Tekmovalci lahko uporabljajo tudi prazne liste papirja in pisalo. Popisan papir po zaključku tekmovanja oddajo nadzorni osebi. Vsi ostali pripomočki so prepovedani.

19. člen
(Kršitve med tekmovanjem)

V primeru kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) nadzorna oseba tekmovalca odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje, in ga diskvalificira. O diskvalifikaciji tekmovalca nadzorna oseba obvesti Programski svet tekmovanja.

20. člen
(Objava nalog)

Tekmovalne naloge z rešitvami so po zaključku tekmovanja javno dostopne na spletni strani https://tekmovanja.acm.si, izbira Piešk - meni Naloge in rešitve.

Rezultati, priznanja in nagrade

21. člen
(Rezultati šolskega tekmovanja)

V roku šest (6) delovnih dni po zaključku tekmovanja Programski svet tekmovanja poskrbi za objavo neuradnih rezultatov šolskega tekmovanja.

Neuradni rezultati so dostopni le mentorjem znotraj tekmovalnega sistema. Uradne rezultate Programski svet tekmovanja objavi po končanem roku za ugovore (v skladu s 23. členom tega pravilnika), najkasneje pa v roku štirinajst (14) dni po zaključku tekmovanja. Uradni rezultati so dostopni le mentorjem znotraj tekmovalnega sistema in se po objavi ne spreminjajo več.

22. člen
(Rezultati državnega tekmovanja)

Neuradne rezultate državnega tekmovanja se javno objavi na dan tekmovanja. Uradne rezultate se javno objavi v petih (5) delovnih dnevih po pretečenem roku za ugovore.

23. člen
(Ugovor na rezultate in izvedbo tekmovanja)

Na rezultate in izvedbo tekmovanja lahko vsak tekmovalec preko mentorja vloži pisni ugovor. Ugovor mentor pošlje po elektronski pošti na naslov pisek@acm.si. V ugovoru navede svoje ime, ime tekmovalca, ime in kraj šole, razlog ugovora in kratko utemeljitev. Ugovor mora biti podan v dveh (2) delovnih dneh po objavi neuradnih rezultatov tekmovanja.

Programski svet preveri ugovor in sprejme sklep najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po prejetju ugovora. Sklep pošlje Programski svet mentorju tekmovalca. Sklep je dokončen.

24. člen
(Hranjenje rezultatov)

Rezultate tekmovanja hrani Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija vsaj štiri leta. V tem času je možno dobiti dvojnik diplome oz. potrdila o sodelovanju.

25. člen
(Kriteriji za podeljevanje potrdil, priznanj in nagrad)

Na šolskem tekmovanju tekmovalci prejmejo potrdila o sodelovanju. Do 1/3 tekmovalcev iz kategorij 4. do 6. razred OŠ – napredni, 7. do 9. razred OŠ – napredni ter SŠ, razvrščenih po dosežku opredeljenem v 11. členu tega pravilnika, prejme bronasto priznanje. Pri tem mora zadnji prejemnik bronastega priznanja pravilno rešiti in oddati vsaj dve nalogi. Bronasto priznanje Pišek lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev te kategorije v državi.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo zlato oziroma srebrno priznanje. Skupno število podeljenih zlatih priznanj in skupno število podeljenih srebrnih priznanj je odvisno od skupnega števila udeležencev šolske ravni tekmovanja in se določi po naslednjih kriterijih:

 • Pri manj kot 50 tekmovalcih na šolski ravni tekmovanja se podelita največ 2 zlati priznanji in največ 3 srebrna priznanja.
 • Pri vsaj 50 in manj kot 1000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati 4 % števila tekmovalcev na šolski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na šolski ravni.
 • Pri vsaj 1000 in manj kot 2000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati vsote 40 in 2 % števila tekmovalcev nad 1000 na šolski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na šolski ravni.
 • Pri vsaj 2000 in manj kot 5000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati vsote 60 in 1 % števila tekmovalcev nad 2000 na šolski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na šolski ravni.
 • Pri vsaj 5000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati 90, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 300.
 • Če ima več tekmovalcev, razvrščenih po dosežku, na meji za prejem zlatega ali srebrnega priznanja enako število točk, je dovoljeno povečanje števila zlatih in srebrnih priznanj za največ 2 %.
 • Ne glede na prejšnja določila mora biti število podeljenih zlatih priznanj manjše od 60 % števila udeležencev državnega tekmovanja, skupno število podeljenih zlatih in srebrnih priznanj pa manjše od 80 % števila udeležencev državnega tekmovanja.
 • Ne glede na prejšnja določila mora tekmovalec, da na državnem tekmovanju osvoji zlato ali srebrno priznanje, doseči vsaj 15 % možnih točk.

V okviru zgornjih omejitev tekmovalna komisija po tekmovanju določi točno število zlatih in srebrnih priznanj in njihovo razporeditev po kategorijah.

Najboljšim trem tekmovalcem na državnem tekmovanju v vsaki kategoriji Programski svet podeli tudi nagrade.

Programski svet lahko število podeljenih priznanj in nagrad tudi spremeni (zmanjša ali poveča), če presodi, da je to glede na dosežene rezultate bolj primerno.

Vsi udeleženci državnega tekmovanja, ki ne osvojijo srebrnega ali zlatega priznanja, prejmejo potrdilo o udeležbi na tekmovanju.

26. člen
(Priprava potrdil in priznanj)

Vsa priznanja morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in predsednika Programskega sveta tekmovanja ter žigosana z žigom ACM Slovenija. Evidenco o izdanih potrdilih in podeljenih nagradah vodi in hrani društvo ACM Slovenija.

Financiranje tekmovanja

27. člen
(Financiranje tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni. Viri sredstev za izvedbo šolskih in morebitnega državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • sredstva agencij,
 • sredstva, pridobljena s strani ministrstev, pristojnih za šolstvo,
 • darila in volila in
 • drugi viri.

28. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, ki so namenjena za:

 • pripravo nalog za tekmovanje,
 • prevode nalog v jezik narodnosti,
 • oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
 • razmnoževanje gradiv in papir,
 • delo tekmovalne komisije,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • priznanja in nagrade za najboljše tekmovalce,
 • izdelavo in vzdrževanje spletne strani tekmovanja,
 • vzdrževanje tekmovalnega sistema,
 • izdelavo knjižice nalog in rešitev,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico za tekmovalce, mentorje in člane Programskega sveta,
 • potne stroške organizatorja ter
 • druge izredne stroške.

29. člen
(Plačilo za delo)

Delo članov Programskega sveta in drugih sodelavcev pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno. Morebitno plačilo bo predmet naknadnega dogovora, glede na razpoložljiva sredstva.

Prehodne in končne določbe

30. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju Pišek sprejme Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Spremembe in dopolnitve pravilnika pripravi Programski svet na svojo pobudo.

31. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

Ljubljana, 14. 9. 2023 Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija
dr. Andrej Brodnik, predsednik