Pravilnik - OŠ

Opomba: tekmovanje bo prvič izvedeno v šolskem letu 2023/24. V šolskem letu 2022/23 bo izvedeno poskusno tekmovanje.

 

Pravilnik ACM osnovnošolskega tekmovanja iz računalništva in informatike - Mladi RTK

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o osnovnošolskem tekmovanju ACM iz računalništva in informatike, Mladi RTK (v nadaljevanju Tekmovanje) določa:

 • cilje tekmovanja,
 • ravni tekmovanja, kategorije tekmovanja in udeležbo,
 • vodenje in organiziranje tekmovanja,
 • razpis tekmovanja,
 • pripravo nalog,
 • organizacijo izvedbe državnega tekmovanja in tekmovalni red,
 • izvedbo državnega tekmovanja,
 • podeljevanje priznanj in nagrad ter
 • financiranje tekmovanja.

V pravilniku uporabljeni nazivi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • izboljševanje in poglabljanje znanja računalništva in informatike,
 • širjenje in popularizacija računalništva in informatike,
 • primerjanje znanja računalništva in informatike med učenci in šolami,
 • odkrivanje učencev, nadarjenih za računalništvo in informatiko,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

3. člen
(Spletna stran Tekmovanja)

Uradna spletna stran Tekmovanja je rtk.acm.si. Ta pravilnik je objavljen na spletni strani tekmovanja.

Ravni tekmovanja, panoge tekmovanja in udeležba

4. člen
(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko tekmovanje,
 • državno tekmovanje.

Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in predstavlja izbor za nastop na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi Programski svet in jih pošlje šolam. Šolsko tekmovanje poteka istočasno v vseh sodelujočih šolah. Izvedba šolskega tekmovanja in ocenjevanje odgovorov tekmovalcev na šolskih tekmovanjih je prepuščeno posameznim šolam oziroma prepoznanim organizacijam in učiteljem.

Posamezna šola ali prepoznana organizacija se na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja odloči, katere učence bo poslala na državno tekmovanje. Pri tem lahko v posamezno težavnostno skupino državnega tekmovanja predlaga največ dvajset tekmovalcev. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, lahko Programski svet dodatno omeji število tekmovalcev.

Skupaj s prijavo se tekmovalec strinja tudi z javno objavo svojih rezultatov v primeru uvrstitve na državni del tekmovanja.

5. člen
(Kategorije tekmovanja na državni ravni)

Tekmovanje je namenjeno učencem, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni na kodiranju, pač pa na modeliranju problema in razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje poteka v dveh skupinah:

 • Prva, lažja skupina zahteva le minimalno predznanje programiranja in je primerna tudi za začetnike, ki se učijo programiranja šele nekaj mesecev. Na tekmovanju se ne preverja, ali se rešitev naloge pravilno prevede z ustreznim prevajalnikom. Naloge ne zahtevajo nujno odgovora v obliki programa, pač pa je lahko postopek izražen tudi v psevdokodi.
 • Naloge za drugo skupino so zahtevnejše in se jih rešuje naloge na računalnikih. Vsaka naloga zahteva od tekmovalca pravilno delujoč program, ki reši zastavljeni problem. Ocenjevanje programov poteka avtomatsko na ocenjevalnem računalniku komisije. Od tekmovalcev v tej skupini se pričakuje kolikor toliko operativno znanje programiranja in nekaj smisla za algoritme. Podprti programski jeziki so pascal, C, C++, java in python, lahko pa še drugi, ki so navedeni ob razpisu posameznega tekmovanja.

Tekmovalci se lahko prijavijo v katerokoli skupino, ne glede na to, ali so v isti skupini tekmovali že na predhodnem tekmovanju, razen tistih, ki so na predhodnih tekmovanjih že dobili nagrado v prvi skupini. Tekmovalec, ki je na predhodnih tekmovanjih že dobil nagrado v prvi skupini, na kasnejših tekmovanjih ne sme več tekmovati v isti skupini.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji ali mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanju lahko sodelujejo osnovne šole s področja Republicke Slovenije ali druge prepoznane organizacije. Status prepoznane organizacije podeli organizaciji, ki izvaja izobraževanje računalništva in informatike v Republiki Sloveniji, programski svet tekmovanja na podlagi prošnje organizacije.

Na tekmovanju lahko sodelujejo pod enakimi pogoji tudi učenci slovenske narodnosti iz zamejstva.

Vodenje in organiziranje tekmovanja

8. člen
(Programski svet in imenovanje članov)

Tekmovanje strokovno in vsebinsko vodi Programski svet, ki ga sestavljajo predsednik in najmanj 4 člani.

Predsednika imenuje Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Sestavo Programskega sveta predlaga predsednik sveta in potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

Naloge Programskega sveta vključujejo:

 • pripravo nalog za tekmovanje;
 • na osnovi števila prijavljenih učencev na državno tekmovanje zagotavljanje ustreznega števila izvodov tekmovalnih nalog;
 • nadzor tekmovalcev v prostorih, kjer poteka reševanje nalog;
 • pregled in ovrednotenje izdelkov tekmovalcev;
 • določanje vrstnega reda tekmovalcev po uspehu in njegova razglasitev;
 • obravnavo in ustrezno ukrepanje ob ugovorih;
 • podeljevanje priznanj in nagrad;
 • morebitno podeljevanje posebne nagrade najboljšemu tekmovalcu;
 • arhiviranje tekmovalne dokumentacije za vsaj štiri leta;
 • objava nalog z rešitvami in njihovo razlago; ter
 • pripravo poročila o tekmovanju in za ministrstvo odgovorno za šolstvo.

Člani Programskega sveta so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika Programskega sveta.

9. člen
(Organizator tekmovanja in organizacijski odbor)

Organizacijski odbor tekmovanja na predlog Programskega sveta imenuje Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Naloga Organizacijskega odbora je, da poskrbi za pripravo in izvedbo obeh ravni tekmovanja.

10. člen
(Mentorji)

Na vsaki sodelujoči šoli je en ali več mentorjev, ki pripravijo, organizirajo in izvedejo šolsko tekmovanje ter poskrbijo za morebitno udeležbo svojih tekmovalcev na državnem tekmovanju.

Naloge mentorja so:

 • pripravi tekmovalce na tekmovanje;
 • poskrbi za potrebna soglasja staršev oz. zakonitih skrbnikov (v skladu s 13. členom tega pravilnika);
 • poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja v skladu z vsakoletnim razpisom tekmovanja;
 • poskrbi za pravilnost podatkov o tekmovalcih;
 • tekmovalce obvesti o njihovih rezultatih.

Mentor ob koncu tekmovanja prejme potrdilo o mentorstvu na šolskem in na državnem tekmovanju.

11. člen
(Uporaba podatkov)

Šola, s katere prihaja udeleženec, je dolžna zagotoviti in hraniti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov, za navedbo imena, priimka, razreda ter šole udeleženca pri objavi rezultatov ter za objavo fotografij udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ACM Slovenija. Javno se objavljajo le rezultati državnega tekmovanja, in sicer se objavi število doseženih točk pri posamezni nalogi, skupno število točk ter dosežena uvrstitev tekmovalca.

Podatke, ki jih ACM Slovenija pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ACM Slovenija obdeluje za namene izvedbe državnega tekmovanja, objavo in hrambo rezultatov (v skladu s 27. členom tega pravilnika), promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih dejavnostih ACM Slovenija.

12. člen
(Organizacija šolskih tekmovanj)

Šolska tekmovanja potekajo v času, ki je določen z vsakoletnim razpisom. Natančne termine tekmovanja znotraj razpisanega časa določijo šole same. Vsi tekmovalci posamezne kategorije rešujejo iste naloge.

Za izvedbo tekmovanja na šoli so odgovorni mentorji s te šole.

13. člen
(Organizacija državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja, če je razpisano, se lahko udeležijo najbolje uvrščeni na šolskem tekmovanju na ravni države. Število udeležencev in način izbire je določen v vsakoletnem razpisu tekmovanja. Državno tekmovanje je enodnevno. Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi organizator tekmovanja.

Za vsakega udeleženca državnega tekmovanja je izjavo o strinjanju z javno objavo, obdelavo in hrambo rezultatov (v skladu z 20. in 27. členom tega pravilnika) dolžna pridobiti in hraniti njihova šola.

Razpis tekmovanja

14. člen
(Razpis tekmovanja)

ACM Slovenija na predlog Programskega sveta objavi razpis Tekmovanja do 30. junija v tekočem šolskem letu. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Tekmovanja.

15. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • termin šolskega tekmovanja;
 • čas (dan in uro) izvedbe državnega tekmovanja;
 • kraj in prostor izvedbe državnega tekmovanja;
 • roke prijav na državno tekmovanje;
 • prijavnico;
 • pravila tekmovanja;
 • program tekmovanja za posamezno skupino z navedbo ustrezne literature in pripomočkov;
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

16. člen
(Prijava na tekmovanje)

Sodelovanje učencev na tekmovanju je na osnovi prijavnice, ki izpolnijo šole ali prepoznane organizacije in jo pošljejo organizatorju pa. Prijavitelj je dolžan zagotoviti, da so prijavljeni tekmovalci učenci v osnovnošolskem izobraževanju.

Priprava nalog

17. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom pripravi Programski svet.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku. Programski svet po potrebi pripravi prevode tekmovalnih nalog v italijanski in madžarski jezik, če jo šola, s katere prihajajo tekmovalci, ki te prevode potrebujejo, o tem obvesti do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu.

Programski svet v okviru tehničnih možnosti pripravi oblikovno-tehnične prilagoditve za tekmovalce s posebnimi potrebami, če jo šola, s katere prihajajo tekmovalci, ki te prilagoditve potrebujejo, o tem obvesti do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu.

18. člen
(Tajnost nalog)

Programski svet je odgovoren za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost rezultatov vseh tekmovalcev do objave rezultatov na državnem tekmovanju.

Odgovornost se smiselno uporabi za izvedbo šolskih tekmovanj.

19. člen
(Objava nalog)

Naloge državnega tekmovanja z rešitvami in razlago rešitev se praviloma objavijo na spletni strani Tekmovanja po zaključku tekmovanja.

20. člen
(Hranjenje izdelkov)

Organizacijski odbor hrani izdelke z državnega tekmovanja vsaj štiri leta, nato pa, če je to potrebno, zagotovi uničenje le-teh. V tem času je možno dobiti dvojnik diplome oz. potrdila o sodelovanju.

Organizacija izvedbe državnega tekmovanja in tekmovalni red

21. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog na državnem tekmovanju v prvi skupini traja 120 minut, v drugi skupini pa 180 minut, če ni v navodilih za izvedbo drugače predpisano.

22. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorne osebe na šolskem tekmovanju so praviloma mentorji, ki se prijavijo za sodelovanje, ali drugi učitelji, ki jih izberejo mentorji s soglasjem vodstva šole.

Nadzorne osebe na državnem tekmovanju določi Organizacijski odbor v soglasju s predsednikom Programskega sveta tekmovanja.

23. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju učenci uporabljajo svoj pisalni pribor. Tekmovalci si lahko pri reševanju nalog pomagajo z zapiski in literaturo, ne pa tudi z računalniško berljivimi mediji, prenosnimi računalniki, programabilnimi kalkulatorji ipd. V prostoru, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov — razen tistih, ki jih priskrbi organizator, radio aparatov, prenosnih telefonov&helip;).

Papir za reševanje nalog dobijo učenci na tekmovanju. Naloge rešujejo samostojno.

24. člen
(Kršitve med tekmovanjem)

V primeru kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) nadzorna oseba tekmovalca odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje, in ga diskvalificira. O diskvalifikaciji tekmovalca nadzorna oseba obvesti Programski svet tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Izvedba državnega tekmovanja

25. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje je enodnevno. Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi organizator državnega tekmovanja.

Tekmovanje se prične dopoldne z reševanjem nalog in zaključi popoldne z objavo neuradnih rezultatov.

Natančen časovni potek državnega tekmovanja mora biti objavljen na spletni strani najmanj teden dni pred izvedbo tekmovanja.

26. člen
(Reševanje nalog)

Učenci lahko med tekmovanjem postavljajo vprašanja v zvezi z nalogami, vendar le nadzornim osebam v prostoru, kjer tekmovanje poteka.

27. člen
(Rezultati)

Neuradni rezultati morajo biti praviloma objavljeni najkasneje do 20.00 ure tekmovalnega dne. V roku 3 delovnih dni po tekmovanju se rezultati objavijo na spletni strani tekmovanja.

Vsakemu tekmovalcu je omogočen vpogled v lastne dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru.

28. člen
(Ugovor na rezultate)

Na rezultate tekmovanja lahko vsak tekmovalec preko mentorja vloži pisni ugovor. Ugovor mentor pošlje po elektronski pošti na naslov rtk-os@acm.si. V ugovoru navede svoje ime, ime tekmovalca, ime in kraj šole, ime naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev. Ugovor mora biti podan v 14 dneh po zaključku šolskega tekmovanja oz. v 2 delovnih dneh po zaključku državnega tekmovanja.

Programski svet preveri pritožbo in najkasneje v roku 7 dni po prejetju ugovora sprejme sklep. Sklep pošlje Programski svet mentorju na šoli tekmovalca. Sklep je dokončen.

29. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzame organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Podeljevanje priznanj in nagrad

30. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na šolskem tekmovanju vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi na tekmovanju. Bronasto priznanje lahko prejmejo tisti tekmovalci,

ki so dosegli vsaj 1/3 možnih točk in za katere velja, da je manj kot polovica tekmovalcev na šoli dosegla več točk od njih. Ne glede na prejšnjo poved lahko prejmejo bronasto priznanje tudi tisti tekmovalci, ki so dosegli vsaj 3/5 možnih točk.

Na državnem tekmovanju vsi tekmovalci dobijo potrdilo o udeležbi. Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo zlato oz. srebrno priznanje. Skupno se podeli največ ZN zlatih in največ SN srebrnih priznanj. Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji (torej na šolskih tekmovanjih) se ZN in SNdoločita po naslednjih kriterijih:

 1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je ZN največ 2 in SNnajveč 3;
 2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je ZN največ 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter SNnajveč 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je ZN največ vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter SNnajveč 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je ZN največ vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter SNnajveč 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je ZN največ 90 in SNnajveč 300.
 6. Če je N število udeležencev na državni stopnji tekmovanja, mora biti ZN < 0,6 N in ZN + SN < 0,8 N.

V okviru teh omejitev programski svet po tekmovanju določi točno število zlatih in srebrnih priznanj in njihovo razporeditev po skupinah.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo glede na doseženo število točk nagrado v posamezni težavnostni skupini, in sicer se praviloma podeljujejo:

 • v prvi skupini: dve prvi nagradi (1.–2. mesto), dve drugi nagradi (3.–4. mesto), dve tretji nagradi (5.–6. mesto);
 • v drugi skupini: dve prvi nagradi (1.–2. mesto), dve drugi nagradi (3.–4. mesto), dve tretji nagradi (5.–6. mesto).

Programski svet lahko število posameznih nagrad tudi spremeni (zmanjša ali poveča), če presodi, da je to glede na dosežene rezultate bolj primerno.

31. člen
(Tekmovanje ustanov)

Na državnem tekmovanju sta objavljena vrstna reda ustanov, ki odražata uspešnost njihovih tekmovalcev. En vrstni red ustanov bo vključeval šole, drugi pa izvenšolske izobraževalne ustanove. Vsak tekmovalec lahko zastopa eno šolo in eno izvenšolsko izobraževalno ustanovo.

Posamezni ustanovi prinesejo točke najboljši štirje tekmovalci iz te ustanove v prvi skupini in najboljši trije v drugi. Točke ustanove so enake vsoti točk njenih tekmovalcev. Točke, ki jih prispeva tekmovalec k vsoti, se izračuna tako, da se delež točk (od vseh možnih točk), ki jih je ta tekmovalec dosegel na tekmovanju, pomnoži z utežjo za skupino, v kateri je tekmoval. Utež za prvo skupino je 100 in za drugo skupino 200.

32. člen
(Priprava priznanj)

Vsa potrdila morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in predsednika Programskega sveta tekmovanja ter žigosana z žigom ACM Slovenija.

Evidenco o izdanih potrdilih in podeljenih nagradah vodi in hrani društvo ACM Slovenija.

33. člen
(Objava dosežkov)

Končni dosežki z državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku tekmovanja. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je posamezni tekmovalec osvojil in katero mesto je dosegel. Objava mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca, težavnostno skupino, naziv šole in kraj. Ti dosežki so javni in so dostopni na spletni strani Tekmovanja.

Za vsakega udeleženca državnega tekmovanja je izjavo o strinjanju z javno objavo, obdelavo in hrambo rezultatov (v skladu s 27. členom tega pravilnika) dolžna pridobiti in hraniti njegova šola.

Financiranje tekmovanja

34. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni. Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja;
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev;
 • sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport;
 • darila in volila; in
 • drugi viri.

35. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • priznanja in nagrade za najboljše tekmovalce,
 • izdelavo in vzdrževanje spletne strani tekmovanja in Programskega sveta,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico za tekmovalce, mentorje in člane Programskega sveta ter
 • druge izredne stroške.

36. člen
(Plačilo za delo)

Delo članov Programskega sveta in drugih sodelavcev pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Prehodne in končne določbe

37. člen
(Prvi predsednik Tekmovalne komisije)

Prvi predsednik Programskega sveta je Bor Grošelj Simić in sopredsednik dr. Jure Slak.

38. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju računalništva sprejme Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Spremembe in dopolnitve pravilnika pripravi Programski svet na svojo pobudo.

39. člen
(Pričetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

Pravilnik je sprejela Komisija za tekmovanja ACM Slovenija 15. 2. 2023.

Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija
dr. Andrej Brodnik, predsednik